ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಸೇನಾನಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ - Kittur