ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ರಹಸ್ಯ - ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತವರು ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ? - kittur


ಸಂತಾಪ: ಸೋಮವಾರ ಮರೆತರು, ಮಂಗಳವಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು..-click