ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಭೆ - kittur