ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖರ ಹಲಸಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ - kittur