ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಜಗಳವಾಡ್ತಾರೆ.. ಕೆಲಸ ಎಳೆದು ತರ್ತಾರೆ..- ಗೃಹ ಸಚಿವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ - kittur